ТЕМА 8. Аналіз фінансових результатів


ТЕМА 8. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

8.1. Аналіз звіту про фінансові результати.

8.2. Аналіз суми прибутку по видах реалізованої продукції.

8.3. Аналіз суми виручки від реалізації продукції.

8.4. Аналіз рівня рентабельності підприємства.

8.5. Аналіз використання (розподілу) прибутку.

8.1. Аналіз звіту про фінансові результати

Серед показників, що характеризують діяльність підприємства, прибуток займає особливе місце. Він є найбільш узагальнюючим результативним показником і характеризує ефективність використання капіталу. Прибуток є джерелом зростання власного капіталу. За рахунок прибутку формуються показники фінансової стійкості підприємства. В умовах ринку підприємець вкладає капітал в ті галузі, що дають максимум прибутку. А тому під час аналізу прибуток досліджують особливо детально з метою виявлення резервів його зростання.

Основні завдання аналізу фінансових результатів такі:

 1. Дослідження звіту про фінансові результати діяльності підприємства;
 2. Аналіз суми прибутку по видах реалізованої продукції;
 3. Аналіз суми грошових надходжень по видах діяльності;
 4. Аналіз суми виручки від реалізації продукції;
 5. Аналіз показників рівня рентабельності підприємства і окремих видів реалізованої продукції;
 6. Аналіз використання прибутку.

Під час аналізу фінансових результатів використовують такі джерела:

 1. Звіт про фінансові результати;
 2. Звіт про рух грошових коштів;
 3. Звіт про власний капітал;
 4. Форма №50 державної статистичної звітності “Основні показники роботи сільгосппідприємств”;
 5. Регістри синтетичного і аналітичного обліку доходів і витрат діяльності підприємства.

Узагальнюючим фінансовим показником діяльності підприємства є прибуток. Його визначають під час складання звіту про фінансові результати. А тому аналіз суми прибутку доцільно почати з вивчення звіту про фінансові результати, де дано алгоритм формування суми чистого прибутку.

Звіт про фінансові результати підприємства побудований з врахуванням видів діяльності. Вона поділяється на звичайну і надзвичайну. Звичайна діяльність в свою чергу поділяється на операційну, фінансову та інвестиційну. Операційна діяльність поділяється на основну операційну і іншу операційну.

Відповідно до класифікації доходів і витрат звіт про фінансові результати підприємства поділяється на п’ять частин.

Таблиця 8.1.1.

 

Класифікація доходів (прибутків) і витрат (збитків) діяльності підприємства.

               

В першій частині звіту визначають валовий прибуток від реалізації продукції, робіт і послуг (різниця між чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції, робіт і послуг і собівартістю реалізованої продукції, робіт і послуг).

В другій частині звіту визначають фінансовий результат від операційної діяльності (до валового прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг додають інші операційні доходи і віднімають інші операційні витрати, адміністративні витрати і витрати на збут).

В третій частині звіту визначають фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (до фінансового результату від операційної діяльності додають доходи від фінансової та інвестиційної діяльності і віднімають витрати від фінансової та інвестиційної діяльності).

В четвертій частині звіту відображено фінансовий результат від звичайної діяльності після оподаткування (фінансовий результат від звичайної діяльності за мінусом податку на прибуток).

Сільськогосподарські підприємства четвертого розділу звіту про фінансові результати підприємства не заповнюють у зв’язку з особливістю визначення прибуткового податку. Сільськогосподарські товаровиробники сплачують фіксований сільськогосподарський податок (ФСП) в склад якого входить і податок на прибуток. Нарахована сума ФСП є одним із видів загально виробничих витрат. В кінці звітного року ФСП розподіляється між об’єктами обліку витрат продукції рослинництва пропорційно до площі угідь, зайнятих відповідними культурами.

В п’ятій частині звіту відображено надзвичайні доходи і витрати та податок з надзвичайного прибутку.

В підсумку звіту про фінансові результати визначають суму чистого прибутку підприємства (до фінансового результату від звичайної діяльності після оподаткування додають прибуток від надзвичайної діяльності за мінусом податку з надзвичайного прибутку).

Основний прибуток підприємство одержує від реалізації продукції, робіт і послуг але інші види діяльності можуть робити значний вплив на суму чистого прибутку, збільшуючи або зменшуючи його.

З врахуванням цього зробимо аналіз звіту про фінансові результати ПСП “Зоря” (таблиця 8.1.2.)

            У минулому році ПСП “Зоря” одержало 495 тис. грн. чистого прибутку, а в звітному році 1013 тис. грн. Прибуток зріс на 518 тис. грн., або майже в 2  рази.

            Найбільший вплив на загальний фінансовий результат підприємства робить фінансовий результат (валовий прибуток) від реалізації продукції. Так в ПСП “Зоря”, як видно із звіту про фінансові результати, валовий прибуток зріс на 1790 тис. грн. Це трапилося під впливом дії двох факторів:

 • на 5792 тис. грн. зросла сума виручки від реалізації продукції, робіт і послуг (10378-4580);
 • на 3036 тис. грн. зросла собівартість реалізованої продукції, робіт і послуг (6322-3286).

Оскільки темпи росту виручки ( 2,26 рази) перевищили темпи збільшення собівартості (1,92 рази), то в загальному валовий прибуток зріс більше, як в 4 рази.

Слідуючим етапом є аналіз динаміки та структури доходів і витрат, який дозволить виявити основні фактори, які формували фінансовий результат.

Фінансові результати підприємства в великій мірі залежать від суми доходів, їх складу і структури. Аналізуючи доходи підприємства (табл..8.1.3.) необхідно відмітити, що в звітному році їх сума склала 11549 тис. грн, що на 5589 тис. грн більше ніж в базисному році.

Таблиця  8.1.3.

Аналіз звіту про фінансові результати.

Показниктис.грн Базисний рік Минулий рік Звітний рік Відхилення+; –
Суматис.грн % Суматис.грн % Суматис.грн % Тис.грн %
1. Дохід (виручка) від реалізації продукції2. Операційні доходи3. Дохід від участі в капіталі

4. Інші фінансові доходи

5. Інші доходи від звичайної діяльності

6. Надзвичайні доходи

4940,01020,0-

82,917,1-

4586,01148,0-

80,020,0-

10378,0970,0-

201,0

89,98,4-

1,7

+4708,0-50,0-

+201,0

+7,0-8,7-

+1,7

Усього доходів 5960,0 100 5734,0 100 11549,0 100 +5589

Для підприємства це є позитивним, оскільки впливає на покращення фінансових результатів.

В структурі витрат підприємства найбільша питома вага належить собівартості реалізованої продукції в базисному році 58,8 %, в звітному – 60 %, яка в динаміці збільшується на 1,2 %, або 3372 тис.грн.

Таблиця  8.1.4.

Аналіз структури витрат та відрахувань, тис.грн.

Показниктис.грн Базисний рік Минулий рік Звітний рік Відхиленнязвітного року до базисного
Суматис.грн % Суматис.грн % Суматис.грн % Тис.грн %
Податок на додану вартість 710,0 14,1 764,0 14,6 1730,0 16,4 +1020 +2,3
Акцизний збір
Собівартість реалізованої продукції 2950,0 58,8 3286,0 62,7 6322 60,0 +3372 +1,2
Адміністративні витрати 179,0 3,6 177,0 3,4 278,0 2,6 +99 -1,0
Витрати на збут
Інші операційні витрати 1172,0 23,3 998,0 19,0 2003,0 19,0 +831 -4,3
Фінансові витрати 10,0 0,2 14,0 0,3 3,0 -7,0 -0,2
Витрати від участі в капіталі
Інші витрати 200 2,0 +200 +2,0
Надзвичайні витрати
Усього витрат і відрахувань 5021 100 1499,8 100 10536 100 5515

Також збільшились витрати операційної діяльності на 831 тис.грн, та надзвичайні витрати, які спостерігались лише в звітному році – 200 тис.грн, на 99 тис.грн зросли адміністративні витрати.

В загальному сума витрат підприємства збільшилась в звітному році на 5515 тис.грн.

Враховуючи дані таблиць 8.1.3. і 8.1.4. зробимо висновок, що в базисному році прибуток становить 939 тис.грн (5960 – 5021), а в звітному – 1013 тис.грн (11549 – 10536).

 

8.2. Аналіз суми прибутку по видах реалізованої продукції

На суму прибутку по кожному виду реалізованої продукції впливають три фактори:

 1. Кількість реалізованої продукції;
 2. Середня реалізаційна ціна за 1 ц;
 3. Виробнича собівартість одиниці продукції.

Суму прибутку можна розглядати як добуток від множення першого фактора на різницю між другим і третім фактором, тобто на прибуток на одиницю продукції. Перший і другий фактори впливають на суму прибутку прямо пропорційно, а третій фактор обернено пропорційно. Це означає, що при зростанні кількості реалізованої продукції і підвищенні середньої реалізаційної ціни сума прибутку збільшується, а при збільшенні собівартості продукції сума прибутку зменшується.

Вплив головних факторів на зміну суми прибутку можна визначити двома методами:

 1. Методом ланцюгових підстановок;
 2. Методом  різниць.

Під час використання методу ланцюгових підстановок потрібно спочатку крім планової і фактичної суми прибутку визначити два додаткові показники – дві умовні суми прибутку

Уп 1                     – умовний прибуток перший при фактичній кількості реалізованої продукції але плановій ціні і плановій собівартості (тобто фактичну кількість реалізованої продукції множать на різницю між плановою ціною і плановою собівартістю).

Уп 2                 – умовний прибуток другий при фактичній кількості реалізованої продукції і фактичній ціні але плановій собівартості (тобто фактичну кількість реалізованої продукції множать на різницю між фактичною ціною і плановою собівартістю).

Різниця між прибутком Уп 1 і плановим показує зміну прибутку за рахунок зміни кількості реалізованої продукції.

Різниця між прибутками Уп 2 та Уп 1 показує зміну прибутку за рахунок зміни ціни.

Різниця між прибутками фактичним і Уп 2 показує зміну прибутку за рахунок зміни собівартості продукції.

Досить наочно і, як показує досвід, зручно для запам’ятовування процес визначення впливу факторів на зміну суми прибутку можна зобразити у вигляді такої схеми.

Таблиця 8.2.1.

Схема дослідження суми прибутку за методом ланцюгових підстановок

 

Факторита досліджуваний показник Прибуток плановий (базисний) Підстановки Прибуток фактичний (звітний)
Перша Друга
1. Кількість реалізованої продукції.2. Середня реалізаційна ціна.3. Виробнича собівартість 1 ц. ппп фпп ффп Ффф
Прибуток П Уп 1 Уп 2 Ф

Уп 1 – П – зміна прибутку за рахунок зміни кількості реалізованої продукції.

Уп 2 – У 1 – зміна прибутку за рахунок зміни цін.

Ф – Уп 2 – зміна прибутку за рахунок зміни собівартості продукції.

Виявимо вплив головних факторів за методом ланцюгових підстановок.

У1 = Із × (ІІм – ІІІм) = 26897× (72,61-59,11) = 363110 грн

У2 = Із × (ІІз – ІІІм) = 26897 × (80,07 – 59,11) = 563761 грн

Вплив І фактора У1 – М = 363110 – 273591 = 89519 грн

ІІ фактора У2 – У1 = 563761 – 363110 = 200651 грн

ІІІ фактора З – У2 = 483608 – 563761 = – 80153 грн

В результаті аналізу суми прибутку від реалізації озимої пшениці, виявлено його ріст на 210017 грн. Для підприємства це позитивне явище, тому далі необхідно визначити вплив головних факторів на зміну суми прибутку.

Збільшення кількості реалізованої продукції на 6631 ц, сприяло росту прибутку на 89519 грн. За рахунок росту ціни на 7,46 грн, прибуток збільшився на 200651 грн. В результаті збільшення собівартості 1 ц на 2,98 грн, прибуток зменшився на 80153 грн.

Під час використання методу абсолютних різниць вплив факторів на зміну суми прибутку визначають за такими правилами:

 1. Різниця між фактичною і плановою кількістю реалізованої продукції помножена на плановий прибуток на одиницю продукції показує зміну прибутку за рахунок зміни кількості реалізованої продукції.
 2. Різниця між фактичною і плановою середньою реалізаційною ціною помножена на фактичну кількість реалізованої продукції показує зміну прибутку за рахунок зміни цін.
 3. Різниця між фактичною і плановою собівартістю продукції, помножена на фактичну кількість реалізованої продукції показує зміну прибутку за рахунок зміни собівартості продукції.

Отже, є три шляхи збільшення суми прибутку від реалізації окремих видів продукції:

 • збільшення кількості реалізованої продукції;
 • підвищення середньої реалізаційної ціни;
 • зниження собівартості продукції.

Збільшувати кількість реалізованої продукції можна шляхом збільшення обсягів її виробництва. В рослинництві цього досягають шляхом збільшення посівної площі та підвищення урожайності, а в тваринництві – шляхом збільшення поголів’я і підвищення продуктивності тварин. Але збільшення кількості реалізованої продукції веде до збільшення прибутку лише при тій умові, що виробництво цієї продукції є прибутковим. Збільшення реалізації збиткової продукції веде до збільшення суми збитку підприємства, що є негативним явищем, бо веде до втрати оборотних активів, знижує платоспроможність підприємства.

Таблиця 8.2.2.

Аналіз суми прибутку від реалізації окремих видів продукції

 

Назва продукції Кількість реалізованої продукції, ц Середня реалізаційна ціна 1 ц., грн. Виробнича собівар-тість   1 ц., грн.
Минулий рік Звітнийрік Відхилення (+;-)    (2-1) Минулий рік Звітнийрік Відхилення (+;-)    (5-4) Минулий рік Звітнийрік Відхилення (+;-)    (8-7)
1. Озима пшениця2. Молоко 202663207 268972794 +6631-413 72,61199,22 80,07236,54 +7,46+37,32 59,11174,62 62,09234,65 +2,98+60,03

Таблиця 8.2.2.(Продовження).

Назва продукції Прибутокна 1 ц., грн. Сума прибутку всього, грн. Відхилення звітного року від минулого (+;-)
Минулий рік Звітнийрік Відхилення Минулий рік Звітнийрік Загальне В т. ч. за рахунок зміни
Кільк. реал.прод.  Ціни Собі вар-тості
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Озима пшениця3. Молоко 13,524,6 17,981,89 +4,48-22,36 27359178892 4836085281 +210017-73611 +89519-10160 +200651+104272 -80153-167724

В умовах ринкової економіки ціну на товар встановлює ринок. Вона включає такі дві обов’язкові складові частини, як середні витрати і прибуток. Але підприємство може робити певний вплив на підвищення середньої реалізаційної ціни шляхом покращення якості продукції, вдосконалення структури реалізації (збільшення кількості реалізації продукції по тих каналах, де ціна вища), врахування строків реалізації (особливо по овочевих культурах).

Підприємство повинне також враховувати кон’юнктуру ринку – стан попиту і пропозиції на товар, рівень конкуренції. Іноді підприємству вигідно дещо знизити ціну на товар, якщо попит на цей товар є еластичним. Тоді зменшення прибутку за рахунок зменшення ціни буде компенсовано збільшенням прибутку за рахунок збільшення кількості реалізованої продукції.

Великий вплив на збільшення прибутку робить зниження собівартості продукції. В рослинництві вона залежить від суми затрат на 1 га рівня урожайності, а в тваринництві – від суми затрат на 1 голову і рівня продуктивності однієї голови.

В умовах ринкової економіки підприємству дуже важливо утримувати такі два лідерства:

 • лідерство в якості товарів;
 • лідерство в собівартості продукції.

Висока ціна і низька собівартість забезпечує високий прибуток на одиницю продукції, високий рівень рентабельності. Це створює дуже сприятливі умови в боротьбі з конкурентами, забезпечує лідерство в охопленні ринку, максимізує прибуток.

8.3. Аналіз суми виручки від реалізації продукції

Аналіз суми чистої виручки від реалізації продукції проводять по кожному виду реалізованої продукції окремо. На суму виручки впливають такі два фактори:

 1. Кількість реалізованої продукції;
 2. Середня реалізаційна ціна.

Сума виручки – це добуток від множення першого фактора на другий. Обидва фактори впливають на суму виручки прямо пропорційно. При збільшенні факторів сума виручки збільшується і навпаки.

Вплив факторів на суму виручки визначають двома методами:

 1. Методом ланцюгових підстановок;
 2. Методом обчислення різниць.

Під час використання першого методу потрібно крім планової і фактичної суми виручки визначити додатковий показник – умовну суму виручки при фактичній кількості реалізованої продукції і плановій середній реалізаційній ціні. Різниця між умовною і плановою сумою виручки показує зміну суми виручки за рахунок зміни кількості реалізованої продукції. Різниця між фактичною і умовною  виручкою показує зміну суми виручки за рахунок зміни ціни.

Таблиця 8.3.1.

Схема дослідження суми виручки за методом ланцюгових підстановок

Фактори та досліджуваний показник Виручка за планом Підстановка:Умовна виручки Виручка фактична
1. Кількість реалізованої продукції2. Середня реалізаційна ціна пп фп ФФ
Чиста виручка від реалізації продукції П У Ф

У – П – зміна виручки під впливом зміни кількості реалізованої продукції.

Ф – У – зміна виручки під впливом зміни середньої реалізаційної ціни.

Таблиця 8.3.2.

Аналіз суми чистої виручки від реалізації продукції.

Назва продукції Кількість реалізованої продукції, ц Середня реалізаційна ціна 1 ц., грн.
План (базисний період) Фактично (звітний період) Відхилення (+;-) План (базисний період) Фактично (звітний період) Відхилення (+;-)
1.Озима пшениця2. Молоко 202663207 268972794 +6631-413 72,61199,22 80,07236,54 +7,46+37,32

Таблиця 8.3.2.(Продовження).

Назва продукції Сума чистої виручки всього, грн. Відхилення від базисного періоду (+;-)
План (базисний період) Умовна Фактично (звітний період) Загальне В т. ч. за рах. Зміни
Кількості реаліз. продукції Ціни
7 8 9 10 11 12
1.Озима пшениця2. Молоко 1471514638899 1952991556621 2153643660893 +682129+21994 +481477-82278 +200652+104272

Під час використання методу обчислення різниць вплив зміни факторів на зміну суми виручки визначають за такими правилами:

 1. Різниця між фактичною і плановою кількістю реалізованої продукції помножена на планову середню реалізаційну ціну показує зміну суми виручки за рахунок зміни кількості реалізованої продукції;
 2. Різниця між фактичною і плановою ціною помножена на фактичну кількість реалізованої продукції показує зміну виручки за рахунок зміни середньої реалізаційної ціни.

Із двох основних видів продукції сума чистої виручки зросла по озимій пшениці на 682129 грн, а по молоку на 21994 грн.

По озимій пшениці збільшення кількості реалізації на 6631ц, сума виручки зросла на 481477 грн. А за рахунок росту ціни на 7,46 грн, виручка зросла на 200652 грн.

По молоку виручка зросла за рахунок підвищення ціни на 104272 грн та компенсувала втрати від зменшення кількості реалізованої продукції.

Для збільшення суми виручки від реалізації продукції потрібно збільшувати кількість реалізованої продукції і підвищувати середню реалізаційну ціну, за рахунок пошуку вигідних ринків збуту продукції, підвищення якості продукції, вивчення кон’юнктуру ринку, запровадження достовірної реклами, збільшення виробництва продукції.

 

8.4. Аналіз рівня рентабельності підприємства

Доходність підприємства характеризується не лише абсолютними, а й відносними показниками. Абсолютний показник – це сума прибутку. Відносний показник – це рівень рентабельності. Рівень рентабельності – це відсоткове відношення прибутку до затрат, що забезпечили отримання цього прибутку. Рівень рентабельності показує, скільки прибутку підприємство отримало на одну гривню затрат. Отже, рівень рентабельності є одним із головних факторів, від яких залежить сума прибутку підприємства. Потрібно детально досліджувати цей показник, відшукуючи резерви його зростання.

Починають аналіз із визначення загальних показників рівня рентабельності підприємства. Спочатку на основі звіту про фінансові результати діяльності підприємства визначають такі чотири узагальнюючі показники рівня рентабельності:

 1. Рентабельність реалізації продукції, робіт і послуг – це відношення валового прибутку (різниця між чистим доходом (виручкою) і собівартістю реалізованої продукції) до собівартості реалізованої продукції, робіт і послуг.
 2. Рентабельність операційної діяльності – це відношення прибутку від операційної діяльності до операційних витрат (собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати + витрати на збут + інші операційні витрати).
 3. Рентабельність звичайної діяльності – це відношення прибутку від звичайної діяльності до витрат звичайної діяльності (операційні витрати + фінансові та інвестиційні витрати).
 4. Рентабельність витрат діяльності – це найзагальніший результативний показник рівня рентабельності. Визначають його діленням чистого прибутку на суму витрат діяльності (звичайної і надзвичайної). Рентабельність витрат діяльності і рентабельність звичайної діяльності доцільно визначати в двох вимірах – до оподаткування і після оподаткування.

Таблиця 8. 4.1.

Загальні показники рівня рентабельності

Показники рівня рентабельності Базисний період Звітний період
Доходи Витрати Прибуток (+), збиток (-) Рівень рента-бельності, % Доходи Витрати Прибуток (+), збиток (-) Рівень рента-бельності, %
Рентабельність реалізованої продукції 3822 3286 +536 16,3 8648 6322 +2326 36,8
Рентабельність операційної діяльності 4970 4461 +509 11,4 9618 8603 +1015 11,8
Рентабельність звичайної діяльності 4970 4475 +495 11,1 9819 8806 +1013 11,5
Рентабельність витрат діяльності 4970 4475 +495 11,1 9819 8806 +1013 11,5

Розрахунки (таблиця 8.4.1.) свідчать, що вищий рівень рентабельності був в звітному періоді, особливо рентабельність реалізованої продукції 36,8%. По інших показниках приблизно однаковий, в базисному періоді від 11,1% до 11,4%, а в звітному від 11,5% до 11,8%.

Аналіз рівня рентабельності кожного виду діяльності потрібно поглибити, деталізувати.

Найбільший вплив на рівень рентабельності підприємства робить рентабельність реалізованої продукції, робіт і послуг. Цю діяльність досліджують особливо детально. Роблять факторний аналіз рівня рентабельності кожного виду реалізованої продукції.

На рівень рентабельності кожного виду продукції впливають такі фактори:

 1. Прибуток від реалізації продукції;
 2. Собівартість реалізованої продукції.

Рівень рентабельності є виражена у відсотках частка від ділення першого фактора на другий. Перший фактор впливає на рівень рентабельності прямо пропорційно, а другий – обернено пропорційно. При збільшенні суми прибутку рівень рентабельності збільшується, а при збільшенні собівартості реалізованої продукції – зменшується.

Вплив факторів на зміну рівня рентабельності визначають методом ланцюгових підстановок. Спочатку крім планового і фактичного рівня рентабельності визначають додатковий показник – умовний рівень рентабельності при фактичній сумі прибутку і плановій собівартості реалізованої продукції. Різниця між умовним і плановим рівнем рентабельності показує зміну рівня рентабельності за рахунок зміни суми прибутку. Різниця між умовним і фактичним рівнем рентабельності показує зміну рівня рентабельності за рахунок зміни собівартості реалізованої продукції.

Таблиця 8.4.2.

Аналіз рівня рентабельності окремих видів продукції.

Назва продукції Прибуток (+;-) тис. грн. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.
План Фактич-но Відхи-лення (+;-) План Фактич-но Відхи-лення (+;-)
Озима пшеницяМолоко 4736,2 483,65,3 +10,6-0,9 1664630 1670655,6 +6+25,6

Таблиця 8.4.2.(Продовження).

Назва продукції Рівень рентабельності, % Відхилення (+;-)
План Умов-ний Фак-тичний Загаль-не В т. ч. за рахунок зміни
При-бутку Собі –вартості
Озима пшеницяМолоко 28,41,0 29,10,84 29,00,8 +0,6-0,2 +0,7-0,16 -0,1-0,04

Розрахунки таблиці 8.4.2. свідчать, що по озимій пшениці фактична рентабельність склала 29%, що на 0,6% більше, ніж по плану. Ріст показника  відбувся за рахунок збільшення прибутку на 10,6 тис. грн, незначне збільшення собівартості на 0,7% (6 тис. грн) знизило рентабельність на 0,1%. По молоку рентабельність зменшилась на 0,2%. В тому числі за рахунок зменшення прибутку на 0,16%, та росту собівартості на 0,04%.

Аналіз рівня рентабельності окремих видів продукції спрощується коли головними факторами рівня рентабельності вважати такі:

 1. Прибуток від реалізації одиниці продукції;
 2. Собівартість одиниці продукції.

Прибуток від реалізації одиниці продукції – це різниця між ціною і собівартістю. Отже, для збільшення рівня рентабельності продукції потрібно дбати про підвищення ціни і зниження собівартості.

Для збільшення рівня рентабельності потрібно насамперед збільшувати суму прибутку, який залежить від кількості реалізованої продукції, середньої реалізаційної ціни і собівартості 1 ц.

Що стосується собівартості реалізованої продукції, то вона залежить від двох факторів:

 • Кількості реалізованої продукції;
 • Собівартості одиниці продукції.

Зростання собівартості реалізованої продукції за рахунок збільшення кількості реалізованої продукції не є негативним явищем. Негативним є її ріст за рахунок зростання собівартості одиниці продукції.

8.5. Аналіз використання (розподілу) прибутку

Прибуток підприємства є об’єктом розподілу. Спочатку учасниками розподілу є держава і підприємство, внаслідок чого прибуток розподіляється на такі дві частини:

 • Податок на прибуток;
 • Чистий прибуток.

Податок на прибуток поступає в доходи державного бюджету. Чистий прибуток залишається в повному розпорядженні підприємства і використовується на виплату дивідендів та розширення і оновлення виробництва.

Основні статті (напрямки) використання чистого прибутку такі:

 • На виплату дивідендів;
 • На поповнення статутного капіталу;
 • На поповнення резервного капіталу;
 • Інші напрямки використання;
 • Нерозподілений прибуток.

Отже, важливим наслідком розподілу прибутку є збільшення власного капіталу підприємства.

Приймаючи рішення про використання прибутку власники (менеджери) повинні всебічно зважити напрямки першочергових вкладень фінансових ресурсів, виходячи з фінансового стану підприємства, його матеріально-технічної бази, можливостей іншого прибуткового вкладення коштів.

Особливо важлива наявність резервного капіталу та нерозподіленого прибутку, що веде до збільшення власного оборотного капіталу і є дуже важливим фактором фінансової стійкості підприємства. Резервний капітал оптимальних розмірів є запорукою міцної платоспроможності підприємства.

Для проведення аналізу використання прибутку на основі даних “Звіту про власний капітал” доцільно скласти таку аналітичну таблицю:

Таблиця 8.5.1.

Аналіз використання прибутку.

Напрями використання прибутку Використання прибутку,тис. грн. Структура розподілу чистого прибутку у %
Минулий рік Звітний рік Зміни (+;-) Минулий рік Звітний рік
1. На виплату дивідендів2. На поповнення статутного капіталу3. На поповнення резервного капіталу

4. Інші напрямки

5. Нерозподілений прибуток

495

1013

+518

100

100

6. Всього чистого прибутку7. Податок на прибуток 495- 1013- +518- 100- 100-
Всього прибутку 495 1013 +518 100 100

У підприємстві чистий прибуток за останні роки залишався нерозподіленим. На кінець звітного року він складає 1508 (495+1013) тис. грн. Цим створено умови міцної фінансової стійкості підприємства.

Контрольні питання

 1. Чому прибуток є основним показником діяльності підприємства ?
 2. Назвіть основні завдання аналізу прибутків.
 3. Назвіть джерела аналізу прибутків.
 4. Назвіть види діяльності підприємства.
 5. Охарактеризуйте “Звіт про фінансові результати підприємства”. Вкажіть послідовність дій під час визначення суми чистого прибутку.
 6. Назвіть фактори, що впливають на суму прибутку від реалізації окремих видів продукції.
 7. Як визначити вплив цих факторів на зміну прибутку
 • Методом ланцюгових підстановок;
 • Методом обчислення різниць ?
 1. Охарактеризуйте детально шляхи збільшення суми прибутку від реалізації продукції.
 2. Охарактеризуйте структуру грошових надходжень підприємства по видах діяльності.
 3. Назвіть фактори, що впливають на суму виручки від реалізації окремих видів продукції.
 4.  Як визначити вплив цих факторів на зміну суми виручки
 • Методом ланцюгових підстановок;
 • Методом обчислення різниць ?
 1.  Деталізуйте шляхи збільшення суми виручки від реалізації продукції.
 2.  Як визначають рівень рентабельності ?
 3. Назвіть фактори, що впливають на рівень рентабельності окремих видів продукції.
 4.  Як визначити вплив цих факторів на зміну рівня рентабельності ?
 5.  Деталізуйте шляхи підвищення рівня рентабельності.
 6.  Назвіть статті використання (розподілу) прибутку.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s