тести для контролю знань


/. Аналіз в перекладі з грецької означає:

 1) розкладання

2) узагальнення

3) порівняння

4)групування

 

2.  Аналіз економічних показників починають з:

1) визначення динаміки показника

2) визначення динаміки головних факторів

3) виявлення кількісного впливу головних факторів

4) структури показника

 

3.  Прийом елімінування включає такі методи:

1) аналізу, синтезу, порівняння

2) аналізу, ланцюгових підстановок, обчислення різниць

 3) ланцюгових підстановок, обчислення різниць, індексний

4) балансовий, порівняння, індексний.

 

4.  Суть прийому елімінування полягає у:

1) розкладанні показника на головні фактори ї

2) визначенні кількісного впливу головних факторів на зміну показника

3) зіставленні даних звітного періоду з минулими

4) зіставленні фактичного з плановим

 

5.  Метод синтезу означає:

1) розкладання цілого на складові частини

2) групування показників

3) узагальнення складових частин в єдине ціле

4) порівняння

 

6.  Основні засоби залежно від участі у виробництві поділяються на:

1) виробничі і невиробничі

2) власні і залучені

3) основні і оборотні

4) сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення

 

7.  Коефіцієнт оновлення основних засобів визначається:

1) відношенням вартості основних засобів на кінець і початок періоду

2) відношенням залишкової вартості до балансової

3) відно-ям прид-них чи заново введ-их в дію ос зас до бал вар на кін року

4)  відно-ям  вартості  вибулих осн. зас. до їх балан.вар-ті на поч.року

 

 

8.  Коефіцієнт зростання основних засоби/ визначається:

1) відношенням вартості основних засобів на кінець і початок періоду

2) відношенням залишкової вартості до балансової

3)   відно-ям  придбаних  чи  заново  введених   в дію до  балвар на кін року

4) відно-ня вартості вибулих осн зас до їх балан вартна поч року

 

9.  Коефіцієнт вибуття основних засобів визначається:

1) відношенням вартості основних засобів на кінець і початок періоду

2) відношенням залишкової вартості до балансової

3)  відношенням придбаних чи «ново введених в дію основних засобів до балансової вартості на кінець року

4)  відношенням  вартості   вибулих  основних засобів до  їх  балансової вартості на початок року

 

10.  Коефіцієнт придатності основних засобів визначається:

1) відношенням вартості основних засобів на кінець і початок періоду

2) відношенням залишкової вартості основних засобів до балансової

3)  відношенням вартості основних засобів,, придбаних чи заново введених в дію, до балансової вартості на кінець року

4)   відношенням  вартості  вибулих  основних засобів до  їх  балансової вартості на початок року

 

11.  Ефективність використання основних засобів відображають такі показники:

1) фондоозброєність і фондовіддача

 2) фондовіддача і фондомісткість

3) фондомісткість і фондоозброєність

4) фондомісткість і фондозабезпеченість

 

12.  Основними факторами впливу на фондовіддачу є:

1) вартість основних засобів і площа сільськогосподарських угідь

2) вартість валової продукції і основних засобів

3) вартість основних засобів і чисельності, працівників

4) вартість валової продукції і чисельності працівників

 

13.  Основним джерелом інформації для аналізу виробництва продукції є:

1) форма № 1 “Баланс підприємства”

2) форма № 2 “Звіт про фінансові результати”

 3) форма №50 “Основні економічні показники сільгосппідприємства”

4) форма № 3 “Звіт про рух грошових коштів”

 

14. Головними факторами впливу на зміну валового збору є:

 1) посівна площа і урожайність

2) урожайність і продуктивність тварин

3) поголів’я тварин і продуктивність тварин

4) кількість продукції і ціна 1 ц

 

15. Умовний валовий збір продукції рослинництва визначається:

1) площа (факт) х урожайність (факт)

2) площа (план) * урожайність (факт)

3) площа (факт) * урожайність (план)

4) площа (план) х урожайність (план).

 

16. Головними факторами впливу на зміну валового виходу продукції

тваринництва є:

1) посівна площа і урожайність

2) урожайність і продуктивність тварин

3) поголів’я тварин і продуктивність тварин

 4) кількість продукції і ціна 1 ц

 

17.  Кількісний вплив посівної площі на динаміку валового збору

визначається так:

1) валовий збір (ум.) – валовий збір (м.р.)

2) валовий збір (ум.) – валовий збір (з.р.)

3) валовий збір (з.р.) – валовий збір (м.р.)

4) валовий збір (м.р.) – валовий збір (з.р.)

 

18. Вплив фактору продуктивності тварин на зміну валового виходу

продукції тваринництва визначається так:

1) валове виробництво (ум.) – валове виробництво (м.р.)

2) валове виробництво (з.р.) – валове виробництво (ум.)

3) валове виробництво (з.р.) – валове виробництво (м.р.)

4) валове виробництво (у.р.)’- валове виробництво (з.р.)

 

19. До агротехнічних заходів підвищення урожайності відносять:

1) родючість грунту, кількість опадів, сівозміни

2) сортооновлення, стимулювання працівників

 3) сортооновлення, боротьба зі шкідниками, сівозміни

4) кількість опадів, родючість грунту

 

20. Трудомісткість продукції рослинництва залежить від головних

факторів:

1) затрат, люд.-год, і продуктивності тварин

2) затрат, люд.-год, і валового збору

 3) затрат, люд.-год, на одну голову тварин і їх продуктивності

4) затрат, люд.-год, на 1 га площі і урожайність

 

21.   Трудомісткість продукції тваринництва залежить від головних факторів:

1) затрат, люд.-год, і продуктивності парим

2) затрат, люд.-год, і валового збору

3) затрат, люд.-год, на одну голому тварин і продуктивності

4) затрат, люд.-год, на 1 га площі і урожайність

 

22.   До  організаційно-скономічних  заходів  підвищений  урожайності відносять:

1) родючість ґрунту, кількість опадів, сівозміни

2) стимулювання працівників, підвищення кваліфікації

3) сортооновлення, сівозміни

4) кількість опадів, родючість грунту

 

23.    Головними   факторами   впливу   на   собівартість   1ц.   продукції рослинництва є:

1) сума затрат на 1га і урожайність

2) загальна сума затрат і урожайність

3) сума затрат на 1га і валовий збір

4) сума затрат на одну голову тварин і продуктивність однієї голови

 

24. Умовна собівартість 1 ц продукції рослинництва визначається так:

1) затрати на 1га (м.р.) / урожайність (з.р.)

2) затрати на 1га (м.р.) /’ урожайність (м.р.)

3) затрати на 1га (з.р.) / урожайність (м.р.)

4) затрати на одну голову (з.р.) / продуктивність тварин (м.р.)

 

25.   Вплив суми  затрат на  одну голову на зміну собівартості  1  ц продукції тваринництва визначається так:

1) собівартість І ц (ум.)-собівартість 1 ц (з.р.)

2) собівартість 1 ц(ум.)-собівартість 1 ц (м.р.)

3) собівартість 1 ц (з.р.) -собівартість 1 ц(м.р.)

4) собівартість 1 ц (з.р.) – собівартість 1 ц (ум.)

 

26.   Стаття  витрат “Оплата  праці     на   1   га”  залежить  від таких факторів:

1) затрати на 1 га і оплата 1 люд.-год

2) кількість працівників і оплата праці одного працівника

3) затрати 1 год на одною працівника і розцінки

4) сума затрат і валовий збір

 

27.   Інтенсивними факторами росту виробництва сільськогосподар­ської продукції є:

1) посівна площа і урожайність

2) поголів’я тварин і продуктивність однієї голови

3) урожайність і продуктивність тварин

4) посівна площа і сівозміни

 

28.  Ретроспективна оцінка товарної продукції проводиться за такими показниками:

1) собівартість, прибуток, рентабельність

2) рентабельність виробництва, рентабельність продажу

3)   прибуток на 1 гектар (1гол.), рент-сть  вироб-ва, рент-ість продажу

4) валовий збір, урожайність

 

 

29. Попит на продукцію підприємства залежить від:

1) якості, реклами, конкурентоспроможності

2) прибутку, собівартості

3) конкурентоспроможності, собівартості

4) собівартості

 

30.  Цінова конкурентоспроможність визначається:

1) цінова конкурентоспроможність = (ціна – собівартість) х ціна

2) цінова конкурентоспроможність = (ціна – собівартість) * собівартість

3) цінова конкурентоспроможність = (прибуток – собівартість) х ціна

4) цінова конкурентоспроможність = (прибуток – собівартість)

 

31. Валовий прибуток визначається:

 1) чистий дохід (виручка) – собівартість реалізованої продукції

2) дохід підприємства – ПДВ

3) чистий прибуток + виручка

4) кількість продукції х ціну

 

32. Як визначити вплив кількості продукції на зміну суми прибутку?

1) відхилення кількості продукції Х прибуток 1 ц (план)

2) відхилення ціни  Х кількість продукції (факт)

3) відхилення собівартості 1 ц Х кількість продукції (факт)

4) кількість продукції Х ціну 1 ц

 

33.  Як визначити вплив середньої реалізаційної ціни на зміну суми прибутку?

1) відхилення кількості продукції х прибуток 1 ц (план)

2) відхилення ціни х кількість продукції (факт)

3) відхилення собівартості 1 ц х кількість продукції (факт)

4) кількість продукції х ціну 1 ц

 

34.    Як   визначити   вплив   собівартості   продукції   на   зміну   суми прибутку?

1) відхилення кількості продукції х прибуток 1 ц (план)

2) відхилення ціни х кількість продукції (факт)

3) відхилення собівартості 1 ц х кількість продукції (факт)

4) кількість продукції х ціну ] ц

 

35. Як визначають умовну суму виручки від реалізації продукції?

1) кількість продукції (план) Х ціна (факт)

2) кількість продукції (факт.) Х ціна (план)

3) кількість продукції (факт.) Х ціна (факт)

4) кількість продукції (план.) Х ціна (план)

 

36. Прибуток підприємства розподіляється на:

1) податок на прибуток і валовий прибуток

2) податок на прибуток і чистий прибуток

3) податок на прибуток і нерозподілений прибуток

4) валовий прибуток і нерозподілений прибуток

 

37. Як визначити вплив суми прибутку на зміну рівня рентабельності:

1) умовний показник – плановий

2) умовний показник – фактичний

3) фактичний показник – плановий

4) плановий показник – фактичний

 

38.   Як  визначити  факторний   вплив  собівартості  на  зміну  рівня рентабельності:

1) умовний показник – плановий

2) фактичний показник – умовний

3) фактичний показник – плановий

4) плановий показник – фактичний

 

39. Платоспроможність підприємства – це:

1) здатність підприємства відповідати за зобов’язаннями

2) здатність перетворювати активи у грошову форму

3) фінансовий результат від реалізації

4) наявність грошей в касі

 

40. Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається:

1) платіжні засоби / платіжні зобов’язання

2) найбільш ліквідні активи / платіжні засоби

3) найбільш ліквідні активи / поточні зобов’язання

4) платіжні зобов’язання / платіжні засоби

 

41. Коефіцієнт фінансової незалежності визначається:

1) власні оборотні засоби / валюта балансу

2) залучені кошти / валюта балансу

3) власні і прирівняні до них кошти / валюта балансу

4) валюта балансу / власні оборотні засоби

 

42. Коефіцієнт фінансової залежності визначається:

1) власні оборотні засоби / валюта балансу

 2) залучені кошти / валюта балансу

3) власні і прирівняні до них кошти / валюта балансу

4) валюта балансу / власні оборотні засоби

 

43. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів визначається:

1) середньорічна вартість оборотних засобів / сума виручки від реалізації

2) 365 / вартість оборотних засобів

3) сума виручки від реалізації / середчна вартість обор. засобів

4) сума виручки / 365 днів

 

44. Загальний коефіцієнт платоспроможності визначається:

1) платіжні засоби /платіжні зобов’язання

2) найбільш ліквідні активи /’ платіжні засоби

3) найбільш ліквідні активи /’ платіжні зобов’язання

4) платіжні зобов’язання / платіжні засоби

 

45. Коефіцієнт закріплення оборотних засобів визначається:

1) середньорічна вартість оборотних засобів / сума виручки від реалізації

2) 365 / вартість оборотних засобів

3) сума виручки від реалізації / середчна вартість обор. засобів

4) сума виручки / 365

 

46. До найбільш ліквідних активів відносять:

1) грошові кошти, поточні фінансові інвестиції

2) готова продукція, товари

3) грошові кошти, дебіторська заборгованість

4) виробничі запаси

 

47.   Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану підприємства є:

1) форма № 50 сільськогосподарська “Основні  економічні  показники сільгосппідприємства”

 2) форма № 1 “Баланс підприємств”, форма № 2 “Звіт про фінансові результати”

3) форма № 2 ‘Звіт про фінансові результати”

4) дані бухгалтерського обліку

 

48. Відношенням власного оборотного капіталу до власного капіталу (І р. пасиву балансу) визначається:

1) коефіцієнт забезпечення запасів і витрат власними коштами і

2) коефіцієнт маневреності власного капіталу

3) коефіцієнт фінансової залежності

4) коефіцієнт фінансової незалежності

49. Відношенням власного оборотного капіталу до вартості запасів і

витрат визначається:

1) коефіцієнт забезпечення запасів і витрат власними коштами

2) коефіцієнт маневреності власного капіталу

3) коефіцієнт фінансової залежності

4) коефіцієнт фінансової незалежності

 

50. Оптимальне значення коефіцієнта фінансової незалежності:

1) 0,5 і більше

2)  1 і більше

3) менше за 0,5

4) менше за 1

 

51. Оптимальне значення коефіцієнта фінансової залежності:

1) 0,5 і більше

2) 1 і більше

3) менше за 0,5

4) менше за 1

 

52. Оборотні активи підприємства розміщені в:

1) І розділі активу балансу

 2) П розділі активу балансу

3) І розділі пасиву балансу

4) IIрозділі пасиву балансу

 

53. Власний капітал підприємства розмішений в:

1) І розділі активу балансу

2) П розділі активу балансу

3) І розділі пасиву балансу

4) IIрозділі пасиву балансу

 

54. Необоротні активи підприємства розміщені в:

1) І розділі активу балансу

2) IIрозділі активу балансу

3) І розділі пасиву балансу

4) IIрозділі пасиву балансу

 

55.  Залучені кошти підприємства розміщені в:

І) IIІ і IVрозділах пасиву балансу

2) І і IIрозділах пасиву

3) IIі Vрозділах пасиву

4) І і IIрозділах пасиву

 

56. Кошти підприємства, які прирівнюються до власних, розміщені в:

1) IIIі IVрозділах пасиву балансу

2) І і II розділах пасиву

 3) IIі V розділах пасиву

4) І і II розділах пасиву

 

57.  Як зміниться собівартість продукції рослинництва, якщо витрати зростуть, а урожайність зменшиться:

1) збільшиться

2) зменшиться

3) не зміниться

4) всі відповіді вірні

 

58.   Фонд оплати праці за видами продукції залежить від головних факторів:

1) валовий вихід продукції і оплата праці за 1 ц

2) кількість працівників і оплата праці одного працівника

3) затрати, люд.-год, і оплата праці за 1 ц

4) кількість працівників і оплата праці за 1 ц

 

59. Бухгалтерський баланс – це звіт про стан справ підприємства:

1) за декілька років

2) на певну дату

3) за звітний період

4) за попередній і звітний періоди

 

60. Показник, що характеризує фінансову стійкість підприємства:

1) рентабельність продажу

2) тривалість обороту оборотних засобів

 3) коефіцієнт фінансової залежності

4) фондоозброєність

 

 

61.  Показник, що характеризує забезпеченість підприємства основни­ми фондами:

1) рентабельність продажу

2) тривалість оборогу оборотних засобів

3) коефіцієнт фінансової залежності

4) фондоозброєність

 

62.  Показник, що характеризує ефективність використання оборотних активів:

1) рентабельність продажу

2) тривалість одного обороту оборотних засобів

3) коефіцієнт фінансової залежності

4) фондоозброєність

 

63. Загальносистемний аналіз поділяється на:

1) внутрішній і зовнішній

2) агропромисловий і маркетинговий

3) стратегічний і морфологічний

4) економіко-правовий і виробничо-технологічний

 

64. Найпоширеніший прийом в економічному аналізі є:

1) групування

 2) порівняння

3) графічний

4) балансовий

 

65. Рентабельність активів залежить від головних факторів:

1) суми чистого прибутку і середньорічної вартості власного капіталу

2) суми валового прибутку і собівартості реалізованої продукції

3) суми чистого прибутку і середньорічної вартості активів

4) суми валового прибутку і виручки від реалізованої продукції

 

66. Рентабельність власного капіталу залежить від головних факторів:

1) суми чистого прибутку і середньорічної вартості власного капіталу

2) суми валового прибутку і собівартості реалізованої продукції

3) суми чистого прибутку і середньорічної вартості активів

4) суми валового прибутку і виручки від реалізованої продукції

 

67. Рентабельність продажу залежить від головних факторів:

1) суми чистого прибутку і середньорічної вартості власного капіталу

2) суми валового прибутку і собівартості реалізованої вартості активів

3) суми чистого прибутку і середньорічної вартості активів

4) суми валового прибутку і виручки від реалізованої продукції

 

68.  Рентабельність продукції 23 % означає, що:

І) на 1 гри витрат одержано 23 грн прибутку

2) на 1 грн витрат одержано 2,3 грн прибутку

3) на 1 грн витрат одержано 0,23 грн прибутку

4) на 1 грн витрат одержано 230 грн прибутку

 

69.  На основі яких показників розраховується коефіцієнт спеціалізації:

1) структури земель

2) вартості валової продукції на одного працівника

3) вартості основних фондів

4) структури товарної продукції

 

70.  Показник, який характеризує продуктивність праці по підприємству:

1) структура земель

2) вартість валової продукції на одного працівника

3) вартість основних фондів

4) структура товарної продукції

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s