Archives

типові ситуації

Типові аналітичні ситуації

 

Ситуація 1. У СВК “Дружба” реалізовано картоплі 8100 ц при плані реалізації 8000 ц; планова ціна 1 ц картоплі  350грн., собівартість 200 грн., фактична ціна 1 ц картоплі 380 грн., собівартість 250 грн.

Проаналізувати виконання плану фінансових результатів від реалізації картоплі, виявити вплив  зміни факторів методом обчислення різниць.Оформити аналітичну записку і пропозиції.

 

Ситуація 2. У с.-г. підприємстві реалізовано молока 14800 ц при плані реалізації – 15000 ц,  планова ціна реалізації 1 ц молока – 230 грн., фактична ціна реалізації 1 ц молока – 250 грн.

Проаналізувати виконання плану реалізації молока і доходу від реалізації молока.Скласти аналітичну таблицю. Сформулювати аналітичну записку і пропозиції.

 

Ситуація 3. За наведеними даними дослідити рівень товарності зерна, якщо план реалізації 2100 ц, плановий валовий збір 3000 ц, фактичний валовий збір 2800 ц, реалізовано – 2100 ц.Скласти аналітичну таблицю. Написати аналітичну записку і пропозиції.

Ситуація 4. Виявити вплив якості реалізованого молока на виконання плану реалізації та підрахувати суму додаткового одержаного доходу  (виручки) за рахунок підвищення якості, якщо план реалізації молока 35000 ц, реалізовано в натуральній масі 34500 ц, в заліковій масі 35800 ц. Середня реалізаційна ціна – 200 грн. за 1 ц.

Ситуація 5. За даними фінансової звітності  с.-г. підприємства  за  2 роки розрахувати показник тривалості одного обороту оборотних активів  у підприємстві та дати  їм  економічну оцінку .

Ситуація 6. На основі балансу с.-г. підприємства ім. О.П. Довженка визначити наявність  та зміни  в наявності власних оборотних  коштів , та проаналізувати забезпеченість ними підприємства на початок та на  кінець року.

Поточна потреба у власних оборотних коштах :

(Норматив оборотних активів) :

на початок року –  1000 тис.грн.

на кінець року     – 1220 тис.грн.

 

Ситуація 7. Підрахувати можливий резерв зменшення витрат на виробництво картоплі всього і в розрахунку на 1 ц за рахунок економії затрат праці в л.-год. на 2%, якщо затрати часу становили 200 тис.л.-год., а витрати на оплату праці по картоплі склали  1350 тис. грн. Фактична урожайність картоплі 180 ц/га, площа посіву 130 га.

Ситуація 8. На основі річної статистичної звітності ф.50-сгпідрахувати резерв збільшення виробництва картоплі за рахунок заміни 20% посівної площі             новим сортом Луговський, якщо вважається, що прибавка врожайності становить 40 ц/га.

Ситуація 9. Проаналізувати виконання плану собівартості молока, якщо:

 План                Фактично

Витрати на утримання 1 гол. грн.            5000                   5040

Продуктивність 1 гол., ц                              25                      24

Розрахувати та пояснити розмір впливу вказаних факторів на собівартість 1ц молока

Ситуація 10. Проаналізувати виконання плану реалізації зерна та його товарність, якщо  планували одержати валовий збір 40000 ц, використати для потреб підприємства 26200 ц, фактично одержано валового збору 41070 ц, використано на внутрігосподарські потреби 28560 ц.

Ситуація 11. Користуючись даними річної  статистичної звітності ф.50-сг за 2 роки, проаналізувати рівень товарності зерна і  молока.

Скласти   аналітичну  таблицею , написати аналітичну записку та пропозиції.

 

Ситуація 12. На основі річної  статистичної звітності за 2  роки проаналізувати вплив зміни кількості реалізованого зерна і  середньої ціни реалізації на відхилення звітної суми доходу (виручки) за продане зерно  від минулого року.

 

Ситуація 13. На основі даних підрахувати резерв збільшення валового збору озимої  пшениці за рахунок ліквідації втрат, якщо при збиранні в строк урожайність пшениці становила 35 ц/га, а при збиранні пізніше на 15 днів – 32, 8 ц/га.

 Площа, на якій зібрали урожай з запізненням, становить 20 га.

 

Ситуація 14. В с.-г. кооперативі 10 ялових корів. Середній надій молока на 1 фуражну корову становить 2500 кг. Підрахувати можливий резерв збільшення валового надою за рахунок ліквідації яловості корів та можливий приріст доходу (виручки), якщо закупівельна ціна 1ц молока становить 220 грн.

Примітка:  Ялова корова дає 0,5 продуктивності однієї фуражної корови.

 

Ситуація 15. Проаналізувати виконання плану валового збору озимих зернових за такими     даними:

              план   фактично

Площа посіву, га      300     320

Урожайність, ц/га     32         34

Скласти аналітичну таблицю, написати аналітичну записку і пропозиції.

 

Ситуація 16. На основі річної статистичної звітності ф.50-сг за 2  роки здійснити факторний аналіз    валового збору  озимих зернових.

Результати аналізу оформити аналітичною таблицею, скласти  аналітичну записку і пропозиції

 

Ситуація 17. Визначити економічну ефективність капітальних вкладень та строк їх окупності за такими даними: введено в експлуатацію корівник кошторисною вартістю 4840 тис. грн., сума річного приросту прибутку становить 1120  тис.грн.Дати оцінку ефективності капітальних вкладень.

 

Ситуація 18. Використовуючи дані річної статистичної звітності ф.50-сг проаналізувати рентабельність молока в динаміці за 3 останніх  роки.

Результати аналізу оформити належним чином.

 

Ситуація 19. На основі річної статистичної звітності за 2  рокипроаналізувати показники використання земельних угідь : рівень розораності, рівень використання ріллі, питому вагу природних кормових угідь у площі с. – г. угідь.

Ситуація 20. На основі балансу підприємства визначити на початок і кінець року та проаналізувати показники фінансової  стійкості : К фінансової залежності, К фінансової незалежності, К довгострокової залежності.

Ситуація 21.  Користуючись даними річної статистичної звітності ф.50-сг підприємства ім. О.П. Довженка, проаналізувати рівень товарності зерна, картоплі і молока.

Ситуація 22. З відповідних документів с. – г. підприємства відомо :

                                                                       план                      фактично

– затрати праці на 1 гол., люд.-год.           240                              250

– продуктивність 1 гол., ц                              25                              30

Проаналізувати трудомісткість виробництва 1 ц молока, виявити вплив факторів.

Ситуація 23. За даними фінансової звітності розрахувати показники оборотності оборотних активів  у підприємстві та дати  економічну оцінку:

– коефіцієнт оборотності ;

– тривалість 1 обороту в днях ;

– коефіцієнт завантаження.

 

Ситуація 24. На основі річної статистичної звітності ф.50-сг  підприємства  ім. О.П. Довженка провести факторний аналіз валового збору  зернових культур.

 

Ситуація 25. З відповідних документів с. – г. підприємства відомо :

                                                                                  план           фактично

– середньорічна кількість ет. тракторів, шт.      16                 15

– обсяг тракторних робіт, ум. ет. га            28800            27810

Проаналізувати виконання плану тракторних робіт, виявити вплив зміни факторів. Скласти аналітичну таблицю, сформулювати аналітичну записку.

Ситуація 26.  На основі даних статистичної звітності ф.50-сг підприємства ім. О.П. Довженка проаналізувати зміну прибутку  від реалізації зерна порівняно з минулим роком, розрахувати вплив основних факторів.

Ситуація 27. На основі даних річної  статистичної звітності ф.50-сг , ф.2- сгпідприємства ім. ОП. Довженка за 2 останні роки визначити та проаналізувати показники  ефективності використання землі:

Одержано на 100 га с. – г. угідь , тис. грн.:

          товарна продукція

          валовий прибуток

          чистий прибуток

Вироблено на 100 га с. – г. угідь , ц :

          молока

          м’яса ВРХ (ж.м.)

 

Ситуація 28.На  основі річної фінансової звітності ф.1-сгпідприємства ім.. О.П. Довженка проаналізувати зміну дебіторської і кредиторської заборгованості, визначити та дослідити показники :

– оборотність дебіторської заборгованості;

– період погашення дебіторської заборгованості;

– питома вага дебіторської заборгованості в сумі оборотних активів

– питома вага кредиторської заборгованості в сумі оборотних активів

 

Ситуація 29. На основі річної статистичної звітності за 2 роки проаналізувати вплив зміни кількості реалізованої живої маси ВРХ  і середньої ціни реалізації на відхилення звітної суми доходу ( виручки ) за реалізовану ж. м. від минулого року.

Ситуація 30.З відповідних документів с.-г.підприємства відомо :

                                                                                              Минулий рік   Звітний рік

1. Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.          1780            1750

2. Вартість валової продукції, тис. грн.                                    1620             1610

3. Площа с. – г. угідь , га                                                            2000             1950

4. Середньооблікова чисельність робітників, осіб                  210               200

Визначити та проаналізувати показники забезпеченості та ефективності використання основних засобів.

 

 

Advertisements